Ministerul Educației pregătește arcanul ca să prindă inspectori

220

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează, în data de 12 august 2016, un nou concurs pentru ocuparea a trei funcții de inspector școlar general în județele Caraș-Severin, Vrancea și Tulcea.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare pentru ale căror funcție de conducere se candidează, începând de joi, 14 iulie, iar probele se vor desfășura la sediul Ministerului Educației. Termenul-limită de depunere a dosarelor este 28 iulie.

Pentru ocuparea acestor funcții poate candida orice cadru didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

  1. A) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;

 

  1. B) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;

 

  1. C) este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;

 

  1. D) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin opt ani, dintre care cel puțin cinci în ultimii zece ani;

 

  1. E) a obținut calificativul ‘foarte bine’ în ultimii cinci ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;

 

  1. F) are recomandare/ caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;

 

  1. G) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

 

  1. H) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor Legii Educației Naționale;

 

  1. I) nu a împlinit vârsta standard de pensionare la data susținerii concursului.

 

Concursul cuprinde trei probe: evaluarea Curriculumului Vitae, rezolvarea unui test-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute, și susținerea interviului în fața comisiei de concurs. La prima probă sunt analizate și evaluate rezultatele obținute în educație și formare, aptitudinile și competențele personale.

În condițiile în care, după finalizarea concursului, funcțiile de inspector școlar general rămân în continuare vacanțe, acestea nu pot fi ocupate, prin detașare în interesul învățământului până la organizarea unui nou concurs, de persoane care până la organizarea concursului au mai deținut funcții de conducere în inspectoratele școlare sau în casele corpului didactic, dar nu au participat la concurs, respectiv de persoane care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat.

Metodologia de concurs, bibliografia, modelul de CV Europass, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul MENCS, cât și la sediul fiecărui inspectorat școlar județean.

LĂSAȚI UN MESAJ