Zilele de 25 și 26 sunt termene fiscale importante, vezi cine trebuie să se grăbească la Fisc

462

Calendarul obligațiilor fiscale pe luna ianuarie prevede zilele de 25 și 26 ca fiind termene de depunere sau plăți la cele mai multe categorii de contribuabili, mai ales în contextul schimbărilor intervenite în regimul taxelor și impozitelor din 2018.

Astfel pentru data de joi, 25 ianuarie, sunt prevăzute următoarele obligații:

** Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă. Sunt vizați plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc, venituri obținute de nerezidenți, venituri din alte surse. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6);

** Depunerea Declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formularul 094. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 de euro. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art. 322 alin. (6), OPANAF 631/2016;

** Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100. Sunt vizați: lunar – contribuabilii prevăzuți în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; trimestrial – contribuabilii prevăzuți în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.2; alte termene – contribuabilii prevăzuți în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucțiunile de completare din formular). Legislație relevantă: OPANAF 2935/2017;

** Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112. Sunt vizați următorii contribuabili: pentru luna precedentă – persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente; instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului; orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (legislație relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin.1 și OMFP 1024/2017); pentru trimestrul precedent – contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015 (legislație relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin.4 și OMFP 1024/2017);

** Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208. Sunt vizați notarii publici. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art.113, OPANAF 1866/2017;

** Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfșoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3622/2015;

** Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015. Formularul se completează și se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular). Legislație relevantă: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 591/2017;

** Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301. Sunt vizate persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016;

** Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015 Legislație relevantă: OPANAF 793/2016;

** Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES. Sunt vizați contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 592/2017;

** Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizați vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art.417 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21);

** Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097. Pentru intrarea prin opțiune în sistem, până pe 25 ianuarie, sunt vizate persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent. Pentru ieșirea din sistem, notificarea se depune până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 de lei. Mai sunt vizate și persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art. 324, OPANAF 1503/2016;

** Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale. Sunt vizate persoanele juridice care plătesc dividende către acționari sau asociați, dar și persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Legislație relevantă: Legea 227/2015 art. 43 alin. (3), art. 97 alin. (7);

** Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare). Sunt vizați organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Legislație relevantă: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Pentru data de vineri, 26 ianuarie, principala obligație fiscală este depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Legislație relevantă: OPANAF 795/2016, OUG 7/2017.

LĂSAȚI UN MESAJ