Vin banii Europei! Milioane de euro pentru investitorii din Banat şi din toată ţara!

265

Antreprenorii cu SRL-uri, PFA, cooperative şi alte tipuri de firme vor putea lua şi în anul 2017 fonduri nerambursabile de până la 2,5 milioane de euro, pentru investiţii în făbricuţe de bere, de îngheţată, panificație sau alte afaceri în domeniul procesării produselor agricole pentru a obţine produse neagricole, conform propunerii de ghid al solcitantului scos în dezbatere publică de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Propunerea de ghid rămâne în dezbatere până pe 10 iunie, după care se stabileşte forma finală a ghidului solicitantului şi se va putea deschide sesiunea de primire a proiectelor.

Vorbim despre ajutoarele de stat şi de minimis aferente submasurii 4.2 GBER – Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Acronimul GBER vine de la Regulamentul general de exceptare. Aşa că schema de ajutor de stat GBER – Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole – va permite ca în urmă procesării să rezulte produse care NU sunt pe lista anexată la Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene.

Prin urmare, din aceşti bani nerambursabili vor putea fi finanţate investiţii în fabrici de bere, fabrici de îngheţată şi alte asfel de afaceri de procesare a produselor agricole din care să rezulte produse non-agricole, care nu se găsesc pe lista anexată la Tratat.

Practic, schema GBER poate sprijini ceea ce submsaura 4.2, cu fonduri europene, nu finanţează.

Solicitanţi eligibili submasura 4.2 GBER PNDR:

-Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările şi completările ulterioare;
-Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările şi completările ulterioare;
-Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările şi completările ulterioare;
-Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
-Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
-Societate pe acţiuni – SĂ (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
-Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
-Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
-Societăţi cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investiţiile prevăzute în proiect;
-Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investiţiile prevăzute în proiect;
-Grup de producători (Ordonanţa Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investiţiile prevăzute în proiect.

Prin această schemă, întreprinderile mici şi mijlocii se vor putea accesa două tipuri de ajutor: ajutor de stat GBER şi ajutor de minimis, cu diferite intensităţi şi obiective.

Ajutorul de stat GBER – valoare maximă, cheltuieli eligibile, condiţii

Potrivt proiectului de Ghid al solicitantului, valoarea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul prezenţei scheme GBER aferentă sM 4.2 nu poate depăşi plafonul maxim euro/ proiect, după cum urmează:

1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
2.500.000 Euro/ proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat. (indiferent de tipul de solicitant), precum şi pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat. Suma se acordă doar în cazul în care solicitantul vizează prin proiect (pe componentă eligibilă) investiţii în unitatea proprie pe întreg lanţul alimentar (colectare, procesare, depozitare şi comercializare directă), în funcţie de specificul sectorului.

Pentru a garanta că investiţia este viabilă, beneficiarul va trebui să aducă o contribuţie financiară (cofinanțarea) din resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public, după cum urmează:

-pentru întreprinderi mari, altele decât cooperative şi grupuri de producători: între 60% şi 90%, în funcţie de regiunea de dezvoltare în care se află.
-pentru cooperative şi grupuri de producători care se încadrează în categoria întreprinderi mari: Între 50% şi 90%.
-pentru IMM-uri, inclusiv cooperative şi grupuri de producători: între 50% şi 80%.

Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile/ operaţiunile eligibile următoare:

-Înfiinţarea, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activităţii, o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente. Pentru oricare din aceste operaţiuni este eligibilă dotarea unităţilor de procesare, inclusiv investiţii privind marketingul produselor neagricole (ex. etichetare, ambalare), precum şi alte cheltuieli eligibile menţionate mai jos.

-Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, că investiţii secundare valoric, legate de investiţia iniţială, în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii.

-Construcţia de clădiri, instalaţii, utilaje şi echipamente identificate că necesare prin Studiul de fezabilitate, extinderea, modernizare şi dotarea clădirilor unităţilor de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;

-Construcţii destinate unei etape sau întregului proces tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/ produse nonagricole)-sortare-condiţionare materie prima, – procesare-comercializare).

-Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar (cu obligaţia că bunul să între în proprietatea beneficiarului până la ultima plata) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime şi/ sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanţurilor alimentare integrate.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activităţii eligibile descrise în proiect, următoarele:

– autocisterne, cisterne;
– autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
– autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
– remorci şi semiremorci specializate;
– rulote şi autorulote alimentare.

-Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii că şi investiţii secundare valoric legate de investiţia iniţială în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii:
-organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
-achiziţionarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
-achiziţionarea de software, identificat că necesar în documentaţia tehnico-economică a proiectului.
-cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt:
-înfiinţarea unui site pentru promovarea şi comercializarea propriilor produse neagricole;
-etichetarea (crearea conceptului);
-creare de marca înregistrată/ brand.

Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile numai până la un plafon de 20% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale GBER.

Ajutorul de minimis: solicitanţi eligibili, cheltuieli admise, condiţii

Pe lângă ajutorul de stat GBER, schema de finanţare cuprinde şi un ajutor de minimis pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole. Accesarea Schemei de minimis este opţională şi este aplicabilă numai întreprinderilor beneficiare ale Schemei GBER (care au contract semnat cu AFIR). Opţiunea trebuie exprimată la depunerea Cererii de Finanţare pentru sprijin prin schema GBER, a menționat agenţia.

Solicitanţii eligibili ai ajutorului schemei de minimis sunt numai întreprinderile, indiferent de formă de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanţarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis şi beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER pentru proiectul respectiv, adică au încheiat contractul de finanţare GBER cu AFIR.

În cadrul prezenţei schemei de minimis pot fi finanţate costurile generale pe proiect direct legate de proiectele de investiţii finanţate în cadrul schemei GBER aferentă submasurii 4.2.

Costurile generale ale proiectului reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1305/ 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale direct legate de proiectele de investiţii finanţate în cadrul schemei GBER sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii, printre care:

-sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
-sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
-sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii.
-şi altele.

În cadrul prezenţei schemei de minimis valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/ proiect.

Valoarea eligibilă a costurilor generale proiect este, după cum urmează:

-maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiţii care presupun construcţii-montaj;
-maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiţii care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj.

Un exemplu de afacere pentru care s-a cerut finanţare prin sumbasura 4.2 GBER

Această schemă de finanţare este una dintre cele mai aşteptate din cadrul PNDR. În precedenta sesiune, derulată pâna la 31 ianuarie 2017, Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale susţine că a primit în total 86 de proiecte, cu o valoare solicitată pentru finanţare de peste 47 milioane euro.

Dintre acestea, agenţia a selectat, până acum o săptămână, 22 de proiecte cu o valoare de 21,4 milioane euro, pentru finanţare prin Schema de ajutor de stat GBER.

„Activităţile eligibile pe această linie de finanţare din domeniul industriei alimentare cuprind, de exemplu, fabricarea produselor lactate, fabricarea îngheţatei şi a altor produse asemănătoare îngheţatei, cum este sorbetul, fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon, fabricarea băuturilor – şi anume fabricarea berii” – a subliniat AFIR.

Una dintre cererile de finanţare depuse în prima sesiune de primire de proiecte din cadrul Schemei GBER aferente submasurii 4.2 priveşte finanţarea extinderii şi diversificării capacităţii de producţie a unei societăţi comerciale care are că obiect de activitate producerea pâinii şi a produselor de panificaţie şi comercializarea acestora prin intermediul distribuţiei şi a magazinelor proprii.

Investiţia, dată ca exemplu de către AFIR, constă în extinderea capacităţii unităţii existente şi diversificarea producţiei, prin fabricarea a două noi sortimente de pâine, şi anume pâine albă cu cartofi şi franzelă Bucureşti.

Pentru sortimentele de pâine existente se estimează creşterea producţiei cu 28% faţă de capacitatea actuală. Pentru cele două noi sortimente de pâine, care vor fi fabricate după reţete consacrate româneşti, capacitatea de producţie care va fi realizată este estimată la 54.000 de bucăţi/ an. Astfel, în urmă implementării proiectului se estimează o creştere a producţiei totale cu 29,02% faţă de capacitatea existenţa.

Valoarea totală a proiectului este de 831.000 euro, la care se adaugă 18.000 euro, suma aferentă Schemei de minimis. Din cei aproximativ 850 mii euro, 700 mii reprezintă valoarea eligibilă – finanţare europeană nerambursabilă.

Alte proiecte depuse în cadrul Schemei GBER privesc de exemplu fabricarea de paste făinoase sau produse de cofetărie.

LĂSAȚI UN MESAJ