Sporuri pentru condiții de muncă de până la 15 % pentru o categorie de bugetari. Cine va lua mai mulți bani

579

Guvernul a aprobat Regulamentul-cadru privind sporuri din învățământ. Sporurile sunt pentru condiții de muncă și valoarea lor este cuprinsă între 5% și 15% din salariul de bază al cadrelor didactice.

Valoarea sporurilor se stabilește în funcție de criteriile specifice pentru fiecare categorie în parte și corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste locuri de muncă, cu respectarea prevederilor Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Sporurile pentru condiții de muncă se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.
Sporurile se acordă dacă sunt îndeplinite o serie de condiții, printre care:
– existența concomitentă a mai multor factori de risc
– durata de expunere la acțiunea acestor factori
– natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici
– mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului.
De asemenea, vor fi luate în calcul condițiile de muncă ce implică un efort fizic mare în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații, praf, radiații, vapori, aburi, condițiile de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnavire, precum și structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.
Nominalizarea personalului care beneficiază de acest spor este facută de conducatorul ierarhic și se aprobă de consiliul de administrație. De asemenea, vor fi consultate organizațiile sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate sau a reprezentaților salariaților la nivel de  instituție, acolo unde nu există sindicate, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.
Mai mult, unitățile și instituțiile din sistemul de învățământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice și organizatorice care să conducă la desfășurarea activităților în condiții de muncă optime, în termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condițiilor  de muncă. De asemenea, unitățile/instituțiile din sistemul de învățământ trebuie să efectueze periodic măsuratori la locurile de muncă în timpul desfășurării activităților (aceste perioade nu pot fi mai mari de șase luni). În același timp, personalul care își desfășoară activitatea în condiții de muncă periculoase sau vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislației în vigoare.

Vedeți
 aici textul noii legi a Sporurilor pentru condiții de muncă pentru angajații din învățământ.

 

LĂSAȚI UN MESAJ