Peste un milion de euro pentru gestionarea deșeurilor din județ

31

Consiliul Județean Timiș lansează proiectul „Sprijin pentru pregătirea documentației aferente proiectului „Gestionarea eficientă a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela în vederea accelerării tranziţiei spre economia circulară” -SMIS 157705.

Beneficiar: UAT JUDEŢUL TIMIŞ, prin CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt toți cetățenii județului Timis care vor fi deserviți de infrastructura nou creată în cadrul proiectului deoarece în prezent facilitățile necesare fie nu sunt disponibile, fie necesită investiții spre modernizare astfel încât să facă fata volumului de deșeuri ce trebuie procesate.
Populația rezidentă totală a județului, care formează grupul țintă al proiectului, a fost, în anul 2019, de 705.113
persoane, din care aproximativ 59% în mediul urban și 41% în mediul rural, conform analizelor și prognozelor realizate în cadrul PJGD Timiș 2020– 2025.
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului vizează completarea și modernizarea unei infrastructuri în domeniul deșeurilor, cu investiții care vor conduce la realizarea, la nivel județean, a unui sistem integrat de management al acestora, prin care se vor atinge standardele minime de conformitate cu cerințele legislative în sectorul de mediu ale UE, precum și îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare.
Totodată se urmărește:
 Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deșeurilor la nivel de județ, prin imbunătațirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate.
 Creșterea standardelor de mediu și de viață la nivel județean, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.
Obiectivul general al proiectului de Asistență Tehnică este elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul: „Gestionarea eficientă a deșeurilor în depozitul de deșeuri nepericuloase din Comuna Ghizela, în vederea accelerării tranziției spre economia circulară” pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de deșeuri din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.
Prin pregătirea proiectului finanțat în cadrul Axei Prioritare 3 a Programului Operațional Infrastructura Mare se urmărește promovarea investițiilor în sectorul deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european si a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.
Rezultatele așteptate/finale:
 Elaborarea studiilor, analizelor şi documentelor suport pentru fundamentarea opţiunilor de investiţii în scopul gestionării eficiente a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, componentă a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş: Studiu privind determinarea compoziţiei deşeurilor menajere, similare şi din pieţe la nivelul judeţului Timiş şi Studiu privind estimarea potenţialului de colectare separată a biodeşeurilor şi a potenţialului de compostare individuală la nivelul judeţului Timiş.
 Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, cu elemente de D.A.L.I., pentru fundamentarea investiţiilor, pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă.
 Elaborarea Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport aferente acesteia, pentru investiţiile necesare gestionării eficiente a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela: (Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea impactului asupra mediului), inclusiv Asistenţă tehnică – suport acordat Autorităţii contractante pe întreaga perioadă de verificare şi evaluare a Aplicaţiei de Finanţare.
 Pregătirea implementării proiectului de investiţii necesare gestionării eficiente a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela – Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice din cadrul Proiectului;
 Obținerea finanțării din fonduri nerambursabile pentru proiectul de investiții;

Sprijinul din partea Uniunii va accelera implementarea proiectului, asigurând fonduri suficiente pentru pregătirea proiectului de investiții.
În cazul în care sursele UE nu ar fi disponibile, probabil că pregătirea și implementarea proiectului de investiții ar fi amânată până când aceste resurse ar fi disponibile de la bugetul de stat și/sau bugetele locale, timp în care este foarte posibil ca România să nu se achite de obligațiile privind reducerea la depozitare a cantității de deșeuri biodegradabile și creșterea ponderii deșeurilor reciclate / valorificate în totalul cantității de deșeuri municipale.
Valoarea totală estimată a proiectului: 5.461.525,00 lei (TVA inclus)
Structura finanţării proiectului este următoarea:
a) Cheltuieli totale eligibile proiect: 5.461.525,00lei din care:
 Cheltuieli totale nerambursabile:
4.642.296,25lei
 Cheltuieli totale ajutor de stat: 709.998,25lei
 Cheltuieli totale contribuție proprie: 109.230,50lei
b) Cheltuieli totale neeligibile proiect: 0,00 lei.
Dată începere proiect: 20.08.2022
Dată încheiere proiect: 31.12.2023
Cod SMIS: 157705
Cod apel: POIM/870/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.