Important pentru dascălii din Banat si din țară! Cu cât cresc salariile tuturor angajaților din educație

276

Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de baza, în raport cu zona geografică respectivă,iar. ersonalul didactic din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază. De o majorare cu până al 20% se va bucura şi personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial.

Art. 1. Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.

Art. 2. Ministerul Educaţiei Naţionale, cu consultarea instituţiilor, unităţilor de învăţământ şi a partenerilor sociali, va stabili gradul funcţiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la dată intrării în vigoare a prezentei legi, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi.

Art. 3. Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4.Personalul didactic din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

Art. 5. Personalul didactic din învăţământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile central-universitare, beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de baza deţinut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani.

Art. 6. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de baza, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

Art. 7. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:
– pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut; – pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de bază deţinut; – pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut; – pentru 5 clase de elevi/grupe, o creştere cu 20% a salariului de bază deţinut.

Art. 8. Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.

Art. 9. (1) Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administraţie pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul din învăţământul preuniversitar care participa direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii.

Art. 10. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

Art. 11. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit Legii nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 12. Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ, poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la normă didactică prevăzută la Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 23 din prezenţa lege, elaborat potrivit prezenţei legi, având la baza buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

(3) Personalul didactic care desfăşoară activitate de predare – învăţare – evaluare în sistemul penitenciar primeşte un spor de până la 15% din salariul de bază.

Art. 14. Pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenţa anexă şi care au fost reglementate prin acte normative anterioare, se vor utiliza salariile de baza din anexele la prezenţa lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar, aplicându-i-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.

Art. 15. Salarizarea cadrelor didactice încadrate că profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.

LĂSAȚI UN MESAJ