Zăcământul de la Moldova Nouă reprezintă circa 30% din rezervele totale de cupru ale României

307

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării statului român la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă aflați sub autoritatea sa, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Scopul actului normativ îl constituie crearea cadrului legal de finanțare de la bugetul de stat a măsurilor de protecție a mediului menite să remedieze factorii de mediu prin aducerea acestora în limitele admise în condițiile de mai jos, care trebuie îndeplinite cumulativ:
# Operatorul economic responsabil de gestionarea deșeurilor din industria extractivă și care nu își poate îndeplini aceste obligații se află în procedura falimentului, deschisă potrivit legislației insolvenței;
# Sumele constituite din garanția financiară stabilită în planul de refacere a mediului,în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului nu sunt suficiente pentru realizarea măsurilor stabilite;
# S-a pronunțat de către Curtea de Justiție a UE o hotărâre de condamnare prin care s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor de mediu ori există iminența unei asemenea hotărâri (obligații de mediu prevăzute în art. 4 și 13 alin 2 din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului, privind gestionarea deșeurilor din industrii extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE)
Finanțarea măsurilor pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. Aceste sume sunt considerate cheltuieli pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, în cadrul procedurii falimentului, în înțelesul legislației insolvenței aplicabile și se recuperează de către MECRMA cu prioritate din valorificarea acestor bunuri.

Guvernul a adoptat acest act normativ în condițiile în care, în octombrie 2014, Comisia Europeană a reclamat România la CJUE pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația comunitară privind deșeurile din industria extractivă în ceea ce privește lacurile de decantare Tăușani și Boșneag-extindere aparținând Moldomin SA. Moldomin a intrat în faliment în 2010, din cauza datoriilor acumulate.
Potrivit evaluării lichidatorului judiciar, Moldomin deține rezerve de 200 de milioane de tone de cupru în zăcământul de la Moldova Nouă, reprezentând circa 30% din rezervele totale de cupru ale României. Urmare a analizei tehnice asupra iazurilor de decantare din industria minieră s-a constatat că în acest moment există un singur iaz de decantare pentru care România are deja decizie de condamnare.
Prin urmare, măsurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu la care statul român este obligat să se conformeze au fost adoptate având în vedere principiul supremației dreptului UE și în virtutea acestuia, consecințele neîndeplinirii obligațiilor ce rezultă din dreptul comunitar (respectiv Directiva 2006/21/CE a PE și Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/UE) și riscul declanșării unei acțiuni în constatarea neexecutării unor hotărâri ale Curții de Justiție a UE și al aplicării sancțiunilor pecuniare.

LĂSAȚI UN MESAJ