Uniunea Bulgară din Banat ia poziție față de ANAF

1915

Uniunea Bulgară din Banat, prin președintele ei Nicolae Markov, ia poziție față de numeroasele probleme în care a fost implicată formațiunea și face câteva lămuriri binevenite pentru a înțelege problemele pe care le au cu finanțele.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş a efectuat în perioada 16.11.2017 – 01.02.2018, un Control inopinat în vederea stabilirii obligaţiilor de plată pentru impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale la Uniunea Bulgară din Banat România (U.B.B.-R.).

Urmare acestui control efectuat, au rezultat următarele constatări:

– din analizarea fişei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. a reieşit faptul că aceasta este inactivă începând cu data de 03.05.2012, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile de salarii şi a contribuţiilor sociale, a fost depusă pentru luna decembrie 2007
– din analizarea fişei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. , a reieşit faptul că U.B.B.-R.a achitat sume în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale până în luna decembrie 2007
– începând cu anul 2008, U.B.B.-R. nu a mai achitat nici o sumă în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale

Persoana care s-a ocupat de conducerea evidenţei contabile este d-na CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, contabil şef, aşa cum rezultă din clauzele contractului de muncă al acesteia nr.16/28.02.2008 înregistrat la ITM .

Cu privire la deţinerea de documente justificative referitoare la obligaţiile salariale, respectiv contracte de muncă, state de salarii, documente din care să rezulte modul de determinare al obligaţiilor salariale (note contabile, balanţe de verificare, declaraţii fiscale privind obligaţiile salariale, rezultă că, contabila şefă a luat măsuri de împachetare a mai multor documente în cutii (documente justificative/contabile) care nu au fost de găsit la sediul Uniunii.

Conform Ordinului nr. 2601/30.10.2017, Secretariatul General al Guvernului a solicitat o serie de documente din perioada 01.01.2016 – 30.09.2017, ocazie cu care contabila şefă a promis şi a semnat în faţa echipei de control, că va prezenta documentele respective, lucru pe care nu l-a făcut. În acest sens, există copia minutei din 30.10.2017 semnată de aceasta.

În data de 7.11.2017, a fost luată măsura de notificare, prin birou judecătoresc, a d-nei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA pentru a preda contabilitatea, adresă la care nici în prezent nu a răspuns.

Marea majoritate a tranzacţiilor bancare au fost derulate prin intermediul conturilor deschise la BRD SOCIETE GENERALE SA. În condiţii legale, au fost solicitate acestei instituţii furnizarea de informaţii şi documente cu privire la ridicările de numerar (extrase de cont, state de salarii) În vederea efectuării de plăţi salariale suma totală retrasă sub formă de rest de plată salarii este de 4.318.692 lei pentru perioada 01.01.2008 – 26.08.2017.

La transferurile bancare reprezentând salarii, efectuate în contul unor angajaţi ai U.B.B.-R, suma totală transferată sub forma de rest de plată salarii este de 96.436 lei. Rezultă astfel că suma de 4.415.128 lei (4.318.692 + 96.436) reprezentând salarii, a fost achitată catre angajatii U.B.B. R în perioada 01.01.2008-26.08.2017.

U.B.B.-R. are un număr de 17 salariaţi activi transmişi de către angajator în Registrul Privat de Evidenţă a salariaţilor, în baza HG 500/2011 actualizat.

D-na CSOKANY PETRONELA-MIHAELA a fost aleasă în funcţia de deputat la alegerile din data de 11.12.2016 şi începând cu data de 21.12.2016 aceasta şi-a suspendat raporturile de servici cu U.B.B.-R.

Din extrasele de cont analizate, informaţiile cu privire la transferuri bancare cu titlu de ”decont” efectuate în contul unor angajaţi ai U.B.B.-R., sintetizate în anexa nr. 6 la procesul verbal 166/01.02.2018, este relevat faptul că, transferuri de bani cu titlu de ”decont” s-au făcut doar în contul d-nei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, de mai multe ori, în perioada 01.04.2013 – 26.08.2017. Relevante pentru verificare au fost considerate toate transferurile bancare efectuate în conturile personale ale d-nei CSOKANY PETRONELA- MIHAELA, în toată perioada cuprinsă între 01.04.2013 şi 26.08.2017.

Din analizarea anexei nr. 6, reiese faptul că, în perioada 01.04.2013 – 26.08.2017, au fost efectuate un număr de 130 de tranzacţii bancare reprezentând transfer de bani în contul d-nei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA cu titilu de ”decont”, suma total astfel transferată din contul U.B.B.-R. în conturile d-nei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA fiind de 980.243 lei.
În perioada 01.01.2008 – 26.08.2017 din contul U.B.B.-R. s-au făcut un număr de 109 tranzacţii reprezentând retrageri de numerar pentru plata salariilor, suma totală astfel retrasă fiind de 4.318.692.

Activitatea de casierie pentru perioada 2008 – 2017, a fost efectuată de către contabilul şef, d-na CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, care a întocmit registrul de casă şi a fost responsabilă cu lichidităţile Uniunii şi a avut acces exclusiv la seiful cu bani al U.B.B.-R.
Gestionarea efectivă a numerarului l-a făcut întordeauna contabilul şef, d-na CSOKANY PETRONELA-MIHAELA. Sumele de bani retrase sub forma de numerar de la bancă, au ajuns întotdeauna, la d-na CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, fiind gestionate exclusiv de către aceasta.

Au fost solicitate informaţii scrise şi de la preşedinţii filialelor U.B.B.-R, în vederea furnizării informaţiilor necesare stabilirii stării de fapt fiscale, au fost invitaţi în data de 25.01.2018, la sediul U.B.B.-R din Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 14, toţi preşedinţii filialelor U.B.B.-R, după cum urmează:
Coiov Nicolae, preşedinte filiala Arad
Lazarov Ioan, preşedinte filiala Lipova
Velciov Francisc, preşedinte filiala Vinga
Nacov Antonio, preşedinte filialaSînnicolau Mare
Velciov Petru, preşedinte filiala Dudeştii Vechi
Sabliov John, preşedinte filiala Dudeştii Vechi
Chelciov Petru, preşedinte filiala Denta
Șehabi Petronela, preşedinte filiala Breştea

Cu ajutorul d-lui Markov Nicolae, actualul preşedinte al U.B.B.-R, a fost luată legătura telefonic cu toţi preşedinţii de filiale menţionaţi anterior, aceştia confirmând prezenţa lor la sediul U.B.B.-R. din Timişoara, în vederea furnizării în scris a informaţiilor necesare stabilirii stării de fapt fiscale, în data de 25.01.2018. La data stabilită nu s-a prezentat decât preşedintele filialei din Breştea.

Au fost puse la dispoziţia organelor de control mai multe documente din care reiese faptul că, filiala U.B.B.-R din Dudeştii Vechi a derulat activităţi economice în perioada analizată.
Au fost transmise două facturi pentru cazare, precum şi declaraţiile firmelor care au trimis personal în delegaţie la Dudeştii Vechi şi care au beneficiat de cazări în clădirea U.B.B.-R.
U.B.B.-R. nu are autorizată activitatea de cazare, nu plăteşte nici un fel de taxe la primăria Dudeştii Vechi.

D-l Velciov Petru, fostul preşedinte al filialei din Dudeştii Vechi, atunci când i se cere factură de cazare ” se descurcă ” şi dă factură celui care o solicită. Pe lângă cazări se mai fac şi închirieri ale sălii de evenimente pentru majorate, pomeni, zile de naştere. La fel, se închiriază camere pentru nuntaşi, care vin în weekenduri la nunţi la Dudeştii Vechi şi nu au unde să doarmă. A mai fost transmisă şi fotografia unui afiş de la sediul U.B.B.-R. cu privire la preţurile practicate în vederea închirierii terenurilor de tenis.

Au fost puse la dispoziţie copii după câteva cereri de punere la dispoziţie a sălii de festivităţi a filialei U.B.B.-R. din localitatea Lipova, unde preşedinte este d-l Lazarov Ioan.
Din analiza cererilor menţionate anterior reiese faptul că sala de evenimente a U.B.B.-R. din Lipova era închiriată, în acest sens fiind încasate avansuri de 500 de lei, 500 de euro sau 2000 de lei.

A fost pusă la dispoziţia organelor de control, o declaraţie olografă dată de către un anume domn, domiciliat în comuna Vinga, care declară că ar fi achitat suma de 1.100 de lei d- lui Velciov Francisc, în calitate de preşedinte al filialei Vinga, pentru plata unei chirii.
Concluzii trase:
– U.B.B.-R. a avut, în perioada 01.01.2007 – 31.08.2017 personal angajat , pe baza de contract de muncă, personal care a încasat salarii în perioada menţionată anterior
– în perioada 01.01.2007 – 31.08.2017 s-au făcut retrageri de numerar reprezentând salarii din contul deschis de U.B.B.-R.la B:R.D. SOCIETE GENERALE SA.
– În perioada 01.01.2008 -31.08.2017 U.B.B.-R. nu a depus la organul fiscal teritorial, nici o declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale, a fost depusă pentru luna decembrie 2007
– în perioada 01.01.2008 -31.08.2017 U.B.B.-R. nu a efectuat nici o plată în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale
– s-a constatat că unele filiale ale U.B.B.-R. au realizat venituri de natură comercială, venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu le-a declarat la organul fiscal teritorial

Au fost sintetizate şi calculate, prin estimare ţinând cont de procentul taxelor angajaţilor raportat la salariu net al salariaţiilor, impozitele şi contribuţiile datorate la bugetul statului de către angajaţi CAS , CASS, CFS şi Impozit pe venit în suma totală de 2.233.380 lei, precum şi contribuţiile datorate la bugetul statului de către angajator, prin estimare şi ţinând cont de procentul taxelor angajatorului raportat la salariu net al angajatului CAS, CASS, CFS, Concedii şi Indemnizaţii, Creanţe Salariale, Fondul de Risc şi Accidente în suma totală de 1.732.003 lei.

În perioada 01.04.2013 şi 26.08.2017 inclusiv în perioada în care raporturile de serviciu cu U.B.B.-R. au fost suspendate adică 09.01.2017 – 26.08.2017, au fost efectuate un număr de 130 tranazacţii bancare reprezentând transfer de bani în contul D-NEI CSOKANY PETRONELA-MIHAELA,cu titlu de ”decont”, suma totală astfel transferată din contul U.B.B.-R. în conturile D-NEI CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, fiind de 980.243 lei . Aceste sume virate în contul D-NEI CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, au fost considerate plăţi de natură salarială şi au fost calculate impozite şi contribuţii sociale în sumă Ttotală de 681.537 lei.
U.B.B.-R. trebuia să reţină, să declare şi să plătească la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale stabilite prin estimare la suma totală de 3.965.383 lei ( 2.233.380 lei taxe şi contribuţii angajaţi şi 1.732.003 lei contribuţii angajator).

Organele de inspectie fiscala au solicitat extrase CF si alte documente relevante privind toate cladirile aflate in proprietatea U.B.B R, atat din judetul Timis cat si din judetul Arad, in vederea punerii acestora sub sechestru.

În acest context au fost avute în vedere şi prevederile Legii 241/2005 privind Prevenirea şi Combaterea Evaziunii Fiscale, aart. 9, alin (1) lit (b) care prevede că, constituie infracţiune în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în speţa lit b) omisiunea în tot sau în parte, a evidenţierii, în acte contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, adică s-au achitat salariile angajaţilor, de către UBBR, fără a se reţine , declara sau plăti la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale, fără a se reţine, declara sau plăti la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale, precum şi faptul că UBBR nu a ţinut evidenţa contabilă începând cu 01.01.2008 şi până în prezent.

Persoana răspunzătoare pentru perioada cuprinsă între 28.02.2008 şi până în prezent este Contabilul Șef al UBBR, d-na CSOKANY PETRONELA-MIHAELA.

LĂSAȚI UN MESAJ