Statul schimbă radical regimul impozitelor pe venit și CAS. Cine trebuie să depună Declarația unică

414

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul Ordonanței de Urgență ce stabilește regimul Declarației unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportându-și veniturile și oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit și pentru contribuțiile sociale, scrie Mediafax.

Declarația unică va trebui depusă, în 2018, până la data de 15 iulie, apoi – începând din 2019 – până la 15 martie. Noul formular înlocuiește declarațiile D200 – veniturile realizate din România, D201 – veniturile realizate din străinătate, D220 – venitul estimat/norma de venit, D221 – norme de venit în agricultură, D600 – venitul care reprezintă baza pentru contribuțiile de asigurări (CAS), D604 – stabilirea contribuțiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fără venit și D605 – stoparea CASS pentru persoanele fără venit.

Venituri din activități independente

Potrivit Notei de Fundamentare a proiectului normativ, sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și tratării acestora în mod distinct în cadrul unei categorii de venituri separate. Pentru menținerea facilității fiscale acordate persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care beneficiau de scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din activități independente, „este necesară precizarea în mod expres a scutirii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală obținute de persoanele respective”, arată inițiatorii proiectului.
Ca urmare a revizuirii sferei veniturilor din activități independente, este necesară precizarea în mod distinct a următoarelor aspecte tehnice:
– pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală cota de impozit este de 10%;
– revizuirea definiției veniturilor obținute din România;
– corelarea unor prevederi care cuprindeau alte aspecte referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.
„Contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit sau în sistem real au obligația să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și Subsecțiunea corespunzătoare. În cazul începerii activității în cursul anului fiscal, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului”, se arată în documentul citat.
Ulterior, „pe baza datelor din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în sistem real, pentru anul fiscal curent, și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 31 martie (inclusiv) a anului următor celui de realizare a venitului. În cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit, impozitul anual datorat reprezintă impozit final”, precizează proiectul.
În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți integrale ale impozitului pe venitul estimat, aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.
Potrivit documentului, „contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019”. Iar contribuabilii care determină venitul net anual în sistem real au obligația recalculării acestuia pe fiecare sursă de venit, „prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate”.
În vederea stabilirii impozitului anual pe veniturile determinate în sistem real, contribuabilii au următoarele obligații:
a) însumarea veniturilor nete anuale, respectiv venituri nete anuale recalculate, după caz, determinate pe fiecare sursă, în sistem real
b) determinarea venitului net anual impozabil prin deducerea din suma stabilită potrivit prevederilor lit. a) a contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, corespunzătoare veniturilor nete anuale stabilite în sistem real.
Totodată, contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi determinate în sistem real au obligaţia de a depune la organul fiscal competent Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin completarea corespunzătoare a Capitolului, Secțiunii și Subsecțiunii, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.
Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile nete anuale cumulate realizate în anul fiscal anterior, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, în baza datelor din contabilitate, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/ câştigul net anual impozabil, se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, „venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut”, se menționează în proiectul normativ.
Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține, la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plății acestora, impozitul fiind final.
De asemenea, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real.

Venituri din salarii și asimilate salariilor

Potrivit proiectului, contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând 2% din valoarea totală a impozitului anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.
Opțiunea pentru redirecționarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare (pentru care impunerea este finală), au obligaţia să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și Subsecțiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului.
Contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, li se aplică următoarele reguli:
– au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv, a anului de realizare a venitului;
– în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, aceştia au obligaţia completării şi depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal în curs;
– contribuabilii stabilesc impozitul anual datorat pe baza datelor din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
– efectuează plata impozitului pe venit, oricand în cursul anului, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, impozitul fiind final;
– contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a venitului;
– în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, opţiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
Pe baza datelor din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine impozitul aferent venitului net anual estimat în sistem real sau pe baza cotei forfetare de cheltuieli, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.
În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate, aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor și determină venitul net anual în sistem real sau prin aplicarea cotei forfetare, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final, au obligaţia să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, să determine venitul net anual recalculat/pierderea anuală, respectiv venitul net anual, după caz și impozitul anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectuează până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate, aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Venituri din investiții

Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
Câştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, se determină de contribuabil până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a câștigului, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
Contribuabilul stabileşte impozitul anual datorat pe baza datelor din declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectuează către bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Contribuabilul are obligația să calculeze impozitul pe venitul din activităţi agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit completează, pentru anul în curs, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului în curs.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în cadrul asocierilor fără personalitate juridică și pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit, completeaza Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu date privind venitul distribuit din cadrul asocierii, corespunzător cotei de participare în cadrul acesteia, în cadrul termenului de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
Contribuabilii care obţin venituri determinate în sistem real din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură au aceleași obligaţii fiscale referitoare la determinarea venitului net anual recalculat/venitului net anual impozabil, depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, determinarea impozitului estimat și datorat precum și plata acestuia, ca și contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.
În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Venituri din premii și din jocuri de noroc

În cazul contribuabililor care obţin venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker se instituie obligația de calcul, reținere la sursă a impozitului datorat și plata acestuia la bugetul de stat, în sarcina organizatorilor/plătitorilor de venituri din jocuri de noroc. Măsura vizează aplicarea unui regim fiscal unitar pentru toate tipurile de jocuri de noroc.
Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (online), impozitul datorat se determină și se reține la sursă de către organizatori/plătitori la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

Venituri din alte surse

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă, precum şi cele obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, au obligaţia de a depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri obținute din străinătate

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare, potrivit Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului și să efectueze calculul și plata impozitului datorat, în cadrul aceluiași termen, cu luarea în considerare a metodelor de evitare a dublei impuneri, după caz.

Obligaţiile plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor și a plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Sistemul de bonificații la impozitarea veniturilor

Inițiatorii proiectului citat propun reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a impozitului pe venit.
Astfel:
a) pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.
b) pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat, plătit integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.
În cazul în care condițiile de la pct. a) și b) sunt îndeplinite cumulativ, se aplică ambele bonificații.
Exemplul 1
Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codulului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare până la 15 iulie 2018 și efectuează plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 martie 2019, contribuabilul beneficiază de o bonificație de 5%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației de 5%.
Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
Plată în data de 18 iulie: 5.000 lei
Plată în data de 10 martie: 4.500 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei.
Exemplul 2
Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pe format de hârtie, până la 15 iulie 2018, efectuează plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație de 5%. Ultima plată efectuată de contribuabil este diminuată cu valoarea bonificației de 5%.
Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
Plată în data de 18 iulie: 7.000 lei
Plată în data de 10 septembrie: 2.500 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei.
Exemplul 3
Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, efectuează plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație totală de 10%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației de 10%.
Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
Plată în data de 18 iulie: 7.000 lei
Plată în data de 10 septembrie: 2.000 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei
5% 500 lei.

Contribuția de asigurări sociale (CAS)

Pentru veniturile din activități independente si din drepturi de proprietate intelectuală, se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Contribuția de asigurări sociale pentru anul curent se stabilește prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de catre persoana fizică, prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale la venitul ales, cel puțin egal cu 12 salarii de bază brute pe țară.
Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor de contribuție de asigurări sociale, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).
Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente și din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, cel puțin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datorează CAS pentru anul în curs.
Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente și din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizică nu datorează CAS pentru anul în curs. În această situație, poate opta pentru plata CAS, în aceleași condiții cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază brute pe țară.
Contribuția de asigurări sociale se stabilește prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de contribuție în procent de 25% la venitul ales.
Potrivit proiectului, persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, aplică regula generală de stabilire a contribuției de asigurări sociale prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, în situația în care venitul net anual estimat a se realiza din aceste activități este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei în anul 2018). în acest caz, plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – Formular 112.
Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 25% la venitul venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.
Mecanismul reținerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.
Termenul de depunere al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018.
În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse din activități independente, estimat a se realiza este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară garantate în plată, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declarației.
Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii, îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale.
Plățile privind contribuția de asigurări sociale se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Definitivarea CAS pentru anul curent în anul următor

Potrivit proiectului, dacă la 15 martie anul următor:
a) venitul realizat este mai mare decât venitul estimat care la rândul său este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 de lei, nu se stabilesc diferente de CAS fata de venitul ales;
b) venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 de lei, deși venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare;
c) venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 de lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru anul precedent, iar în declarația unică alege venitul bază de calcul cel puțin egal cu salariu minim brut pe țară. Termenul de plată este 15 martie, data depuneri Declarației unice.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Pentru veniturile din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin declarația unică.
Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor contribuției de asigurări sociale de sănătate în funcție de venitul estimat pentru anul curent.
Dacă venitul anual estimat a se realiza din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, din una sau mai multe surse, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 de lei pentru anul 2018), persoanele fizice datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime brute anuale pe țară.
Persoanele fizice care încep, în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată, este cel în vigoare la termenul de depunere al declarației.
În situația în care în cursul anului fiscal, perrsoanele fizice care obțin venituri din activitățile mentționate anterior, intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum și cele care îşi încetează activitatea, au obligația depunerii la organul fiscal competent, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul curent.
Persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual cumulat, din una sau mai multe surse, peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar la sfârșitul anului venitul realizat se situează sub plafon, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în cota 10% aplicată asupra bazei de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară.
În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul anual cumulat realizat la sfârșitul anului, declarat în declarația unică privind impunerea veniturilor persoanelor fizice și/sau comunicat de plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime pe țară. Termenul de plată al contribuției este 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția.
Termenul de depunere a declarației unice este data de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018.
Plățile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.
Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația – Formular 112.
Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 10% la nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.
Mecanismul reținerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută se plătește și se declară la aceleași termene cu cele prevăzute pentru impozitul pe venit.
Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 de lei și/sau dacă nu realizează venituri.
Persoanele fizice care estimează venituri nete anuale cumulate sub plafon datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
a) dacă depun declarația unică până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată în vigoare la data depunerii acesteia;
b) dacă depun declarația unică după termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data depunerii acesteia.
Persoanele fizice care nu realizează venituri datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice.

Sistemul de bonificații la contribuțiile sociale

Inițiatorii proiectului propun reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a contribuțiilor sociale obligatorii.
Astfel:
a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din contribuțiile sociale datorate plătite integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează contribuțiile sociale datorate anual, plătite.
b) pentru plata cu anticipație a contribuțiilor sociale datorate se acordă o bonificatie de 5% din contribuțiile sociale anuale estimate, plătite integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează contribuțiile sociale datorate anual, plătite.
În cazul în care condițiile de la pct.a) și b) sunt îndeplinite cumulativ, se aplică ambele bonificații.
Bonificația acordată la plata contribuției de asigurări sociale persoanelor fizice care efectuează plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale obligatorii datorate, până la termenul de plată, evidenţiată distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.
Exemplu
Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, efectuează plăți anticipate pe parcursul anului, iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație totală de 10%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației de 10%.
Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
Plată în data de 15 august: 5.000 lei
Plată în data de 14 decembrie: 4.000 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei
5% 500 lei.

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine din România

Pentru asigurarea unui tratament nediscriminatoriu între persoane fizice rezidente și nerezidente, se asigură același tratament fiscal al veniturilor obținute din jocuri de noroc practicate în România.
Pentru corelare cu Titlul IV „Impozitul pe venit”, termenul de depunere a declarației privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident este până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Asistență pentru contribuabili

Inițiatorii proiectului propun implicarea autorităților administraţiei publice locale în ceea ce privește acordarea asistenței contribuabililor în vederea completării și depunerii declarației unice.
Având în vedere avantajele pe care le prezintă transmiterea prin mediul electronic a declarațiilor fiscale, respectiv:
– simplificarea procedurii de depunere a declarației fiscale;
– reducerea costurilor administrative pentru administrația fiscală;
– clarificarea pentru cetățean a obligațiilor scadente (transparență);
– asistarea contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor, este necesar ca Declarația unică să fie transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
În acest context, este necesar a fi modificat Ordinul Președintelui ANAF nr. 2326/2017.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Proiectul de act normativ vizează modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul simplificării legislației în ceea ce privește declarațiile de asigurare pentru anumite categorii de asigurați ai sistemului public de pensii, completarea categoriilor de asigurați cu persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de autor, dispoziții cu referire la determinarea stagiului de cotizare pentru aceste categorii de asigurați, stabilirea unui plafon minim care să constituie baza de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru aceste categorii de asigurați.
În domeniul contribuțiilor sociale obligatorii, proiectul de act normativ, își propune să reglementeze situația asigurării facultative în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială, prin care se stabilește un plafon minim la nivelul salariului minim brut pe țară.
De asemenea, prezentul proiect de act normativ propune modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul punerii în acord cu Legea nr. 227/2015, instituirea unor reguli procedurale de acțiune în situația anumitor categorii de asigurați care realizează venituri din activității ndependente, persoane asigurate în raport de veniturile realizate.
Prin urmare, proiectul de act normativ își propune corelarea prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Prin acest proiect se reglementează prevederile referitoare la calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în concordanță cu noul mecanism de depunere a declarațiilor și de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, stabilit prin noile modificări aduse Codului fiscal.
Astfel, în cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.
În cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) și art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarației, prevăzută la art. 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 12 luni.
Astfel, persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din toate categoriile de venituri (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse) pentru anul curent mai mari sau egale cu 22.800 de lei datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate la venitul estimat a se realiza în anul curent.
Persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din toate categoriile de venituri (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse), pentru anul curent, mai mici de 22.800 de lei nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate, însă persoana fizică poate opta pentru plata CASS în următoarele condiţii:
– dacă îşi exercită opţiunea prin depunerea declaraţiei unice până la data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere), plăteşte CASS la 6 salarii şi este asigurat 12 luni;
– dacă îşi exercită opţiunea prin depunerea declaraţiei unice după data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere), plăteşte CASS la 12 salarii şi este asigurat 12 luni.
Peroanele fără venituri pentru anul curent, prin depunerea Declaraţiei unice, dobândesc calitatea de asigurat dacă plătesc CASS la 6 salarii şi sunt asigurate 12 luni, indiferent dacă declaraţia unică este depusă la înainte sau după data de 15 iulie 2018 – termenul de depunere).
Pentru anul 2018, până la termenul de depunere a declaraţiei unice, respectiv 15 iulie 2018, se reglementează că persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse îşi păstrează calitatea de asigurat astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
Pentru persoanele care realizează venituri mai mari sau egale de 22.800 de lei/an, care au obligația plății CASS, precum și persoanele care realizează venituri mai mici de 22.800 de lei/an și care optează pentru plata contribuției CASS, deși termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018, pentru tot anul 2018, acestea vor plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate fie la venitul realizat, fie la nivelul salariului minim pe economie/lună sau la nivelul a 6 salarii pentru un an.
Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi pentru cei cu venituri din arendă şi din asocieri cu persoane juridice, plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin reţinere la sursă.
Pentru persoanele prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor care au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au efectuat plata contribuţiei la fond la termenele prevăzute în aceeaşi lege, sumele restante se recuperează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii (dobânzi și penalități) datorate pentru creanţele fiscale, se mai arată în proiectul citat.

LĂSAȚI UN MESAJ