Persoanele din Timișoara care au venituri reduse pot depune cererile pentru a primi ajutor de încălzire

120

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara a început preluarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, actualizată, pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018. De acest drept beneficiază familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.
Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică numai familiile sau persoanele singure care nu deţin altă formă de încălzire.
Actele necesare pentru întocmirea dosarului:
1. Cerere – declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială – formular tip;
2. Copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate permis de ședere pe termen lung, certificat de înregistrare, carte de rezidență pentru cetăţenii străini sau apatrizi);
3. Acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar ( copie după contractul de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară) chiriaş (contract de închiriere) împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);
4. Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: – adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.); – cupoane pensii; – cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani; – cupoane indemnizaţii cu caracter permanent; – cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare; – acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale; declaraţie privind alte venituri realizate; – persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens;
5. Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului aflat în proprietate (unde este cazul);
6. Factură de gaz în cazul ajutorului de încălzire cu gaze naturale;
7. Factură de energie electrică și dovadă de la Asociația de Locatari că nu dețin altă formă de încălzire în cazul ajutorului de încălzire cu energie electrică. Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrică titularul ajutorului trebuie să fie și titularul contractului cu furnizorul (ENEL ENERGIE S.A.).
În CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială, solicitantul are obligația de a menționa bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune comodat sau altă formă de deținere cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice.
Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, bunurile mobile şi imobile deţinute de toți membri familiei, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, precum și necomunicarea modificărilor intervenite în componența familiei și a veniturilor acestora în termen de 5 zile de la data modificării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.
Cererile se depun de luni până vineri intre orele 8 – 16 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara din B-dul Regele Carol I nr.10. Informaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. de telefon 0256-220583.

LĂSAȚI UN MESAJ