15.9 C
Timișoara
duminică 25 februarie 2024

Primii proprietari de clădiri istorice reabilitate, scutiți de Primăria Timișoara la plata impozitului pe 5 ani

Primăria Timișoara a aprobat primele dosare de scutire la plata impozitului pentru proprietarii care au finalizat anul trecut reabilitarea clădirilor istorice în care locuiesc. E vorba despre proprietarii de pe str. Eugeniu de Savoya nr. 11 și din Piața Petru Rareș nr. 1.

„Le mulțumesc tuturor proprietarilor de clădiri istorice care păstrează vie moștenirea arhitecturală superbă a Timișoarei și au grijă de clădirile lor. În ultimii ani, tot mai multe clădiri și-au recuperat frumusețea de altădată, fapt care contribuie la atractivitatea Timișoarei. Primăria are mai multe mecanisme prin care impulsionăm acest proces de punere în valoare a patrimoniului nostru arhitectural. Încurajăm proprietarii prin scutiri de impozite, consiliere gratuită și sprijin financiar, prin biroul nostru din Traian. Dar avem și un mecanism de supraimpozitare pentru cazurile în care proprietarii lasă în paragină clădirile istorice. Sper ca în perioada următoare să aprobăm tot mai multe cereri de acordare a scutirii la plata impozitului”, a spus primarul Dominic Fritz. 

Primăria Municipiului Timișoara acordă scutiri la plata impozitului pe clădirile istorice proprietarilor care și-au renovat imobilul în anul precedent. Proprietarii care anul trecut și-au renovat clădirile în care locuiesc mai pot solicita această facilitate până pe 31 martie 2024.
Cererea de scutire se depune la Registratura Municipiului Timișoara (fizic, la cam. 12 C. D. Loga nr. 1 sau online la primariatm@primariatm.ro), împreună cu documentația completă. 
Facilitatea se aplică pe o perioadă de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, cu condiția ca beneficiarii să respecte anumite cerințe (menționate în Anexă). 
Măsura vine ca o recompensă acordată proprietarilor care depun eforturi financiare consistente pentru a-și îndeplini obligațiile de întreținere, protecție și punere în valoare a clădirilor pe care le dețin. Potențialii beneficiari sunt cei cu imobilele proaspăt reabilitate, conform prevederilor Legii nr. 153/2011, privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor. Este necesar ca lucrările să fi fost recepționate până cel târziu la data de 31 decembrie a anului precedent. Scutirea se menține în cazul soțului supraviețuitor și în cazul moștenitorilor legali. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
Menționăm că este suficient un singur exemplar de documente pentru fiecare clădire pentru care se solicită scutire la plata impozitului (nu se solicită câte un exemplar pentru fiecare proprietar în parte, în cazul imobilelor cu mai mulți proprietari).
Pentru informații și clarificări, vă puteți adresa Compartimentului Reabilitare Cartiere Istorice, de pe Ștefan cel Mare, nr. 2 (Piața Traian), la telefon 0752.224.171/ 0374.555.160, marți și joi, în intervalul orar 10:00 – 16:00  sau prin   e-mail, la  reabilitare.monumente@primariatm.ro

Anexă
Proprietarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative, la momentul solicitării:
. Să fi realizat și finalizat, pe parcursul anului 2023, lucrările de intervenție prevăzute de art. 6 din Legea nr.153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, actualizată;
. Să nu aibă datorii la bugetul local;
. Să depună la Registratura Municipiului Timișoara cererea de scutire a impozitului, până cel târziu în data de 31 martie 2024.
Cererea de scutire include următoarele documente justificative, certificate ca fiind conforme cu originalul:
. Buletin/carte de identitate a solicitantului în cazul persoanelor fizice/copie certificat de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice;
. Dovada proprietății asupra clădirii, respectiv extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, în copie. În cazul asociațiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciară in extenso, nu mai vechi de 30 de zile și tabel cu persoanele care fac parte din asociația de proprietari, semnat și ștampilat de către administratorul acesteia;
. Notele tehnice de constatare (conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 la lege) în care sunt specificate măsurile de intervenție pentru reabilitare, care se elaborează de către experți tehnici atestați în scopul stabilirii stării tehnice a clădirii din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate a construcțiilor, în condițiile art. 11, alin. (3) din Legea nr. 153/2011:
• „rezistenţă mecanică şi stabilitate" (A1+/A2);
• „securitate la incendiu" (C);
• „siguranţa în exploatare" (B);
d. Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată sau acordul la notificare prealabilă și avizul favorabil al Direcției Județene pentru Cultură Timiș, conform art. 11, alin. (8) din Legea nr. 153/2011 actualizată pentru lucrările care nu necesită autorizație de construire;
d. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările de intervenție consemnate în notele tehnice de constatare și data finalizării lucrărilor;
d. Avizul Ministerului Culturii sau al Direcțiilor Județene pentru Cultură, potrivit prevederilor legale;
d. Declarație pe proprie răspundere a deținătorului imobilului (în cazul proprietarului unic)/a reprezentantul legal al asociației de proprietari/a reprezentantul desemnat al proprietarilor (în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în asociație de proprietari), din care rezultă că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie (conform O.G. 30/2011, art. 89, alin. 8), însoțită de dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitanțe fiscale) atât pentru materialele de construcție utilizate, cât și pentru lucrările efectuate.

Alte subiecte :

Citește și :