Primăria Timişoara a început distribuirea ajutoarelor de încălzire. Află acum actele necesare și termenul de depunere…

322

La sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara din B-dul Regele Carol I nr.10. se depun cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.

Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică numai familiile sau persoanele singure care nu deţin altă formă de încălzire.

Acte doveditoare:
• cerere şi declaraţie pe propria răspundere – formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară);
• copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie/permis de ședere temporară sau permanentă/documente de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi), certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
• adeverinţa de la liceu/facultate pentru elevi/studenţi cu vârsta peste 18 ani;
• acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
– proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;
– chirias: contract de închiriere valabil la data depunerii;
– împuternicit: contract de comodat, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
• acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
– adeverinţă de salariu cu venitul net și mențiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă/ valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare, etc.;
– cupoane de pensii;
– cupoane sau adeverință privind indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
– cupoane sau adeverință privind indemnizaţiile lunare acordate pentru persoanele cu handicap și copie certificat handicap;
– cupoane sau adeverințe privind alocaţiile acordate pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
– acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.
– declaraţie privind alte venituri realizate;
Persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.
• copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (unde este cazul)
• pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – o factura de plată.

 Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu curent electric – se va prezenta suplimentar :
– ultima factura de plată;
– dovada de debransare de la furnizor pentru consumatorii care au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale.

Menționăm că pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu curent electric titularul ajutorului trebuie să fie și titularul contractului cu furnizorul .

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare nu pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute de toți membri familiei, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

Programul de preluare a cererilor:

Luni şi Miercuri – între orele 830 – 1430
Marţi – între orele 830 – 1430 şi 15 – 1730
Joi – între orele 830 – 1430 şi 15 – 1630
Vineri – între orele 830 – 13

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0256-220583 sau 0356-416049

LĂSAȚI UN MESAJ