20.1 C
Timișoara
luni 26 februarie 2024

GAL Timișoara anunță finalizarea unui nou proiect

„Sprijin funcționare GAL pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală”

Abordarea DLRC, într-o manieră inovativă de „jos în sus” a produs în teritoriul GAL Timișoara un efect multiplicator, de bulgare de zăpadă, datorită complementarității acțiunilor propuse în domenii precum: educație, infrastructură, formare și ocupare. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban în municipiul Timișoara a vizat stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, consolidând un parteneriat local prin implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală inovativă, nediscriminatorie și în spiritul unei dezvoltări durabile a teritoriului.
Scopul proiectului l-a reprezentat implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Timișoara, într-o manieră nediscriminatorie și transparență în baza unui proces de informare, consultare și animare, mobilizare și facilitare la nivel local, cu implicarea în mod activ și fără a ține cont de sex, vârstă ori etnie a actorilor locali și a organizațiilor din aria funcțională.
Bugetul acordat ASOCIAȚIEI GAL TIMIȘOARA a fost de 2.093.529,00 RON cu o finanțare de 100% (95% din Programul Operațional Capital Uman și 5% Guvernul României), perioada de implementare 01.10.2018–31.12.2023, cod SMIS 123739.
Indicator prestabilit de rezultat: Strategii aprobate spre finanțare din totalul strategiilor/ analizelor/planurilor de acțiune de dezvoltare a comunității:

Rezultate obținute în activitatea de funcționare GAL și animare a comunității vizată de SDL:
▪ consolidarea capacității actorilor locali de a dezvoltă și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
▪ conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțîn 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedura scrisă;
▪ pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
▪ primirea și evaluarea cererilor de contribuții;
▪ selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz,
prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilitatii înainte de aprobare;
▪ asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
▪ monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Timișoara asumată a fi implementată a avut o valoare totală de 6.999.000,00 EURO pentru populația marginalizată a Municipiului Timișoara într-o abordare inovativă integrate în sistem mulți fond POR – POCU 2014-2020.
Proiectul a adus la aceeași masă parteneri din sectorul public – societate civilă – mediul privat din municipiul Timișoara în cadrul Axei prioritare: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității / Obiectiv Specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație partinând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2024-2020.
Date de contact: ASOCIAȚIA GAL TIMIȘOARA
Punct de lucru: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Stradă Dacilor, nr. 25
E-mail: contact@galtimisoara.ro

Alte subiecte :

Întâlnirile CCIAT de pregătire a Forumului International de Afaceri au continuat la Belgrad

În cursul săptămânii trecute, Președintele CCIA Timiș, doamna Florica CHIRIȚĂ, însoțită de Stana Stoianov, Director Dept. Relații Economice cu Mediul de...

Precizări privind funcționalitatea Sistemului Național RO e-Transport

Ce trebuie să știe transportatorii despre generarea codului UIT Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, referitoare la funcționalitatea Sistemului Național RO e-Transport,...

Citește și :