CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna noiembrie 2018

47

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare
Profesională demarează începând din data de 19 noiembrie 2018 noi serii de cursuri
acreditate, după cum urmează:

 MANAGER RESURSE UMANE (COD COR 121207)
Perioada: 19 noiembrie – 5 decembrie 2018 (luni-vineri, între orele 17.00-20.00)
Taxă de participare: 1000 lei /pers.
– 20% reducere pentru membrii CCIA Timiș;
– 20 % reducere pentru absolvenții cursului de Inspector/Referent resurse umane
absolvit la CCIAT;
– 20% reducere pentru cursanții care au urmat două cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni;
– 20 %reducere pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj.
Reducerile nu se cumulează.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în
acest domeniu, oferind participanților o abordare practică a managementului resurselor
umane, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.

Structura cursului:
Planificare strategică; Funcții manageriale pentru managerul HR; Structura
organizațională; Analiza postului; Recrutare și selecție; Cultura organizațională;
Evaluarea performanțelor; Integrarea noilor angajați; Motivare non financiară;
Dezvoltarea competențelor angajaților.

 EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR 214946)
Perioada: 19 noiembrie – 5 decembrie 2018
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
Cursul se adresează compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi
în domeniu, urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie
să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul poate fi urmat atât
de persoanele care lucrează deja, cât și de cele care ar dori să lucreze în domeniul
achizițiilor publice. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care
participă la licitații publice în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, se
pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și
competențelor practice.

Tematica cursului vizează: Legea achizițiilor publice (legi, hotărâri de guvern, domeniul
de aplicare); Detalierea modalităților de consultare a pieței; Aspecte legate de
documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic
european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP –
SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă
pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP,
insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul
electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP;
Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin
mijloace electronice.

Cursul este structurat în două părți:
A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații.
B. Partea practică –  constă în aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SEAP. Se urmărește astfel internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru o mai bună înțelegere și aplicare. Cursul oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice, prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

 INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (Cod COR
325723)
Perioada: 19 noiembrie – 10 decembrie 2018
Taxă de participare: 650 lei /pers. (nivel bază)
900 lei/pers. (nivel mediu)
* achitabil în două rate ca persoană fizică.

Cursul se adresează membrilor Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară; reprezentantului lucrătorilor; angajatorilor / managerilor; tuturor persoanelor interesate.

Cursanții vor dobândi competențele necesare pentru realizarea activităților de prevenire și
protectie, informarea lucrătorilor SSM și prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Obiectivele cursului vizează dezvoltarea profesională, aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situaților de urgență și aplicarea normelor de protecție a mediului.

Tematica abordată:
Nivel de bază (40 ore): Cadrul legislativ general; Concepte de bază; Noțiuni despre riscuri
generale și prevenirea lor; Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul
corespunzător activității; Acordarea primului ajutor.
Conditii minime de acces: studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic.
Nivel mediu (80 ore): Cadrul legislativ general; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
Organizarea activității de prevenire; Acțiuni în caz de urgență; Planuri de urgență și evacuare; Elaborarea documentațiilor necesare desfașurării activității de prevenire și protecție; Evidențe și raportări în domeniul SSM; Aplicații practice.

Condiții minime de acces: studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.

 Curs de calificare OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE
DATE (Cod NC 4113.2.1)
Perioada: 19 noiembrie 2018 – 1 iunie 2019 (6 luni)
Taxă de participare: 850 lei / pers.
Cursul se adresează angajaților din companii care doresc să învețe să utilizeze eficient
computerul și dispozitivele periferice.
Competențe dobândite: Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/
documentelor; Organizarea activității proprii; Utilizarea echipamentelor periferice; Asigurarea securității datelor/ documentelor; Introducerea datelor; Prelucrarea datelor; Transpunerea datelor pe suport.
Cerințe minime de studii: școală generală.

IMPORTANT!
 Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd.
Eroilor de la Tisa nr.22.
 Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.)
iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise
de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
 Diplomele se eliberează în maxim 30 zile de la absolvirea cursului.

***

Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0256 294922, 0256-219171/2, e-mail: dfp@cciat.ro .
Persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP.
Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT www.cciat.ro și pe pagina de Facebook a CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ