CCIA Timiș avizează existența cazurilor de forță majoră

29

Pentru a veni in sprijinul agentilor economici,in contextul situatiei actuale, CCIA Timis este abilitată să emită avize de atestare a cauzei de forță majoră.

Anexat regasiti modelul de cerere privind eliberarea avizului de forță majoră disponibil si pe site-ul CCIAT de unde poate fi descărcat (www.cciat.ro).

Potrivit Legii camerelor de comert din România nr.335/2007, cu modificările și completările ulterioare, camerele de comert eliberează, la cerere, pentru comercianți, pe bază de documentaţie, AVIZE DE FORȚĂ MAJORĂ.

În vederea eliberării avizelor de forță majoră sunt absolut necesare următoarele documente probatorii:

1. Cererea /solicitarea (vezi cerere model anexată) va cuprinde în mod obligatoriu: prezentarea faptică detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestuia în relaţia cu partenerul / partenerii contractual/i; data / perioada producerii evenimentului de forță majoră;obiectivele afectate de producerea evenimentului de forță majoră; argumente juridice care se încadrează în cerințele cumulative prevăzute de art.1351, alin.2 Cod Civil astfel încât evenimentul invocat să se circumscrie unui caz de forţă majoră;
2. Notificările adresate partenerului / partenerilor contractual/i, prin care s-a comunicat acestuia /acestora apariția cazului de forță majoră și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale precum și eventuale procese-verbale încheiate cu aceștia și care să ateste realitatea evenimentului invocat;
3. Contractul /contractele încheiat/e cu partenerul/ii contractual/i care să conțină clauza/ clauzele de fortă majoră, precum și procese-verbale sau alte documente care atestă starea de fapt invocată în relația cu partenerii contractuali;
4. Atestări sau certificări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, respectiv: Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, Instituția Prefectului Județul Timiș, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri etc., (enumerarea este enunțiativă, nu exhaustivă) privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului (dacă acesta a încetat) și care pot atesta cele invocate;
5. Procesul-verbal de constatare /evaluare însoțit de o anexă privind modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate evenimentului invocat, care va cuprinde în mod obligatoriu consecințele fizice și valorice ale evenimentului de forță majoră, inclusiv asupra companiei din punct de vedere al cifrei de afaceri și al relației cu alți parteneri;
6. Dacă este cazul, planșe fotografice realizate înaintea, pe parcursul și eventual după producerea evenimentului;
7. Dacă este necesar, expertize de specialitate realizate de experți tehnici acreditați care atestă situația prezentată;
8. Orice alte documente considerate utile, pertinente și concludente pentru dovedirea cererii.

Toate documentele atașate în susținerea cererii se prezintă pe adresa de email: mvasiu@cciat.ro , în format electronic, cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.

În cazul avizarii favorabile a cazului de forta majora, documentul se emite în format electronic, cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.
Este important de reținut, că avizul de forță majoră se emite pentru fiecare contract care conține clauza de forță majoră și de la care solicitantul dorește a se exonera de răspundere, și nu pe întreaga activitate a solicitantului. Informaţii suplimentare la tel. 0372 185 285.

Mai jos vă arătăm un model de astfel de cerere ce ar trebui completată de cei ce au astfel de probleme:

……………………………….

(model cerere) –

CĂTRE,

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ
CERERE ELIBERARE AVIZ DE FORȚĂ MAJORĂ

I.SOLICITANT:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nume persoana juridică, cod de identificare fiscală, număr de ordine în registrul
comerţului, cod unic de înregistrare), cu sediul în
………………………………..Judeţ/sector………………………………………prin…………………………
………….………………………………………………(nume,prenume) în calitate de
administrator, solicităm, în baza dispoziţiilor Legii nr. 335/2007 a camerelor
de comerţ şi industrie din România, cu modificările şi completările ulterioare,
precum și a documentelor doveditoare anexate, avizarea existentei cazului de
forta majora incidenta in cadrul contractului nostru nr……../…………….. :
II.SITUAȚIA/EVENIMENTUL DE FORȚĂ MAJORĂ:
• Localizarea si descrierea succintă a situației/evenimentului de forță majoră:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data / perioada producerii situatiei/evenimentului de forță majoră:
_______________________________________________________________________________________
• Obiectivele afectate de producerea situatiei/evenimentului de forță majoră:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
• Consecințele fizice și valorice ale situației/evenimentului de forță majoră
şi argumentele care atestă incidenţa art.1351 alin 2) Cod civil, legătura de
cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea
îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Pag 2 din 2
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
III. ELEMENTE PROBATORII ATAȘATE PREZENTEI CERERI:
1. Contractul partilor cu clauza de forță majoră (xerocopie cf. cu orig.)
o anexat ___file
2. Documente / Adrese/Procese –verbale de constatare/Certificari (emise de
autoritati locale/naționale) din care rezultă producerea evenimentului de
forță majoră o anexat ___file
3. Documente / Adrese care conțin prezentarea situației de forță majoră,
intervalul de producere și efecte acesteia o anexat ___file
4. Planse fotografice privind efectele evenimentului (daca este cazul) o
anexat___file
5. Documente ce fac referire la producerea, inregistrarea, imprevizibilitatea,
insurmontabilitatea si efectele producerii situatiei de forță majoră (inclusiv
expertize tehnice de specialitate daca este cazul) o anexat ___file
IV. MOTIVUL SOLICITĂRII AVIZULUI DE FORȚĂ MAJORĂ ȘI IDENTIFICAREA
CONTRACTULUI IN CADRUL CĂRUIA ACEST AVIZ VA FI FOLOSIT IN CAZ DE
EMITERE:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Subsemnatul _______________________ în calitate de reprezentant legal al societăţii
_____________________ declar pe propria răspundere, sub sancţiunea răspunderii
juridice, inclusiv penale, că documentele depuse sau cele la care am făcut
referire, societatea, calitatea şi identitatea mea, sunt reale și totodata ca accept
regulile CCIAT de emitere a avizului coroborate cu dispozițiile legale incidente
în vigoare.
Data: ……………………… Semnătura solicitant:………………………………..

LĂSAȚI UN MESAJ