20.7 C
Timișoara
miercuri 29 mai 2024

Angajări la Școala Gimnazială nr. 12 din Timișoara

Școala Gimnazială nr.12 Timişoara, Bld. Regele Carol I nr.17, jud.Timiş, în temeiul H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:
– 1 post secretar șef I S
– 0,5 post administrator financiar( patrimoniu) I S
– 1 post îngrijitor I G/M
Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale nr.12 Timişoara, Bld. Regele Carol I nr.17 judeţul Timiş astfel:
– Proba scrisă în data de 23.11.2017, ora 9;
– Proba practică în data de 23.11.2017 ora 11;
– Proba interviu în data de 24.11.2017, ora 13.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
Condiţii generale:
– are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitatea deplină de exerciţiu;
– are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu, sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţii specifice pentru posturile de secretar șef și administrator de patrimoniu:
– studii – de specialitate;
– 10 ani vechime în instituțiile publice;
– Pentru postul de îngrijitor, minim studii de nivel general.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 10.11.2017, ora 16 la sediul Școlii Gimnaziale nr.12 Timișoara, la secretariat.
Relaţii suplimentare la sediul școlii, la avizier și la telefon: 0256493037.

(P)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Alte subiecte :

Citește și :