Verdictul ANI: incompatibilitate și conflict de interese pentru Florică Bîrsășteanu de la PSD

283

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către BÎRSĂȘTEANU FLORICĂ, actualmente deputat în Parlamentul României, la data faptelor consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Timișoara și director medical/manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara.

BÎRSĂȘTEANU FLORICĂ s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut simultan mai multe funcții și calități, contrar prevederilor legale, astfel:

– în perioada 2 octombrie 2012 – 30 aprilie 2014 a deținut simultan atât funcția de director medical interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, cât și funcția de administrator în cadrul S.C. Centrul de Radioimagistică Dr. Bîrsășteanu S.R.L.;

– în perioada 30 aprilie  – 17 iunie 2014 a deținut simultan atât funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, cât și funcția de administrator în cadrul  S.C. Centrul de Radioimagistică Dr. Bîrsășteanu S.R.L.;

– în perioada exercitării mandatului său de consilier local, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. V. Babeș (instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului Timișoara) a încheiat Contractul de furnizare de servicii medicale  cu S.C. Centrul de Radioimagistică Dr. Birsasteanu S.R.L. (societate în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de administrator la data încheierii contractului). În baza acestui contract, S.C. Centrul de Radioimagistică Dr. Bîrsășteanu S.R.L. a obținut venituri în cuantum de 86.305 lei.

florin birsasteanu (1)

Mai mult, BÎRSĂȘTEANU FLORICĂ a încălcat și regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de consilier local, acesta a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 298 din 30 mai 2013, în urma căreia au fost încheiate Contractul de închiriere și Actul adițional între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș și Centrul de Radioimagistică Dr. Bîrsășteanu S.R.L.(societate în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de administrator la data adoptării hotărârii).

BÎRSĂȘTEANU FLORICĂ a deținut funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara în perioada 15 ianuarie 2013 – 26 iunie 2014, funcția de director medical în perioada 2 octombrie 2012 – 30 aprilie 2014, respectiv funcția  de manager interimar, în perioada 30 aprilie  – 17 iunie 2014, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BÎRSĂȘTEANU FLORICĂ a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

BÎRSĂȘTEANU FLORICĂ a încălcat, astfel, următoarele prevederi legale:

– art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „funcția de manager persoană fizică, respectiv director medical este incompatibilă cu „exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate”;

–  art. 181, alin. 1 din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri”;

–  art. 181, alin. 9 din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia dispozițiile referitoare la incompatibilităţi, se aplică şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director;

–  art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exerciţă o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

– art. 46 din Legea nr.2015/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

– art. 2, alin. (1) și art. 75 din Legea nr. 393/2004 potrivit cărora „Prin aleşi locali, în sensul prezentei legi, se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc” și „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:  (…) c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ