Timișorenii care vor să beneficieze de ajutor de încălzire a locuinței trebuie să îndeplinească anumite condiții!

669

De luni, 3 octombrie, în cele 9 puncte operative al SC Colterm SA, se distribuie formularele reprezentând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat, conform OUG nr.70/31.08.2011 (completată şi modificată în 2013), pentru sezonul rece 2016-2017. Acestea, însoţite de actele doveditoare pot fi depuse în aceleaşi puncte operative.

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinţei în sistem centralizat, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei.

Acte necesare:

– cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip.
– copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi).
– acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul:
– proprietar ( copie după contractul de vânzare –cumpărare, extras de carte funciară)
– chiriaş (contract de închiriere)
– împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);
– adeverinţă de la liceu/facultate pentru elevi/studenţi peste 18 ani;
– acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
– adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.)
– cupoane pensii
– cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
– cupoane indemnizaţii cu caracter permanent
– cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale
– declaraţie privind alte venituri realizate;
– persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 de lei.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL:

Bunuri imobile
1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile
1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”.
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
Aflate în stare de funcţionare:
Depozite bancare:
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale și/sau păsări
1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

LĂSAȚI UN MESAJ