19.5 C
Timișoara
duminică 24 septembrie 2023

”Mărțișor” vine cu noi cursuri de formare la CCIAT

Economie”Mărțișor” vine cu noi cursuri de formare la CCIAT

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii martie 2017 următoarele serii de cursuri:

Specialist în managementul deșeurilor
Cursul are ca obiectiv instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniu.

Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, “deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protectței mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei!
Perioada: 13 – 22 martie 2017
***

Formator
Cursul de formator se adresează următoarelor categorii de persoane:
o Tuturor celor care doresc să ofere în condiţii legale cursuri şi traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competenţe) emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei;
o Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuţiile de serviciu, programe de formare (protecţia muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă);
o Tuturor persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilităţi şi competenţe, pentru transmiterea corectă şi eficientă a unor mesaje către terţi;
o Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / lectori Interni.
Perioada: 20 – 31 martie 2017
***

Control intern / managerial la nivelul entităților publice – Noutăţi legislative
Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
-Ordonatorilor principali, secundari și terţiari de credite;
-Managerilor din instituţiile publice;
-Auditorilor interni
-Membrilor Comisiilor de monitorizare constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCMI) la nivelul entităţilor publice;
-Membrilor Echipelor de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituite la nivelul entităţilor publice;
-Responsabililor cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţii publice;
-Întregului personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.

Cursul are ca obiective principale:
1. Conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea ce îi revine în proiectarea implementării si dezvoltarii continue a sistemului de control intern managerial – SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operaționale pentru fiecare activitate care se derulează la nivelul entității publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat);
2. Abordarea unor modalități practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entităților publice – metode dinamice şi interactive;
3. Este in concordanta cu noul act normativ OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat.
Perioada: 28 – 30 martie 2017

Contabilitate primară cu utilizarea calculatorului
Cursul răspunde la numeroase întrebări şi face că domeniul contabilităţii să devină prietenos şi accesibil, adresându-se atât celor ce aspiră să activeze în cadrul departamentelor contabile din cadrul companiilor sau instituţiilor publice, cât şi celor care vor să îşi aprofundeze cunoştinţele pe care deja le au în domeniu, oferind noţiuni teoretice şi soluţii practice diverselor probleme ridicate în activitatea zilnică.

Fiind un curs practic şi util, acesta are aplicabilitate imediată şi tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor contabile, pregătind participanţii pentru evidenţă contabila primară, cu aplicaţii în programul SAGA. Astfel, programa cuprinde module care se întrepătrund: contabilitate primară şi contabilitate asistată pe calculator.

Cursul se adresează atât persoanelor care sunt absolvenţi de studii superioare, precum şi celor cu studii medii şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Structura cursului:
-Noţiuni introductive;
-Întocmirea, corectarea, arhivarea şi reconstituirea documentelor primare;
-Inventarierea patrimoniului;
-Contul;
-Înregistrarea operaţiunilor economico-financiare;
-Întocmirea balanţei de verficare şi a situaţiilor financiare;
-Monografie contabila.

Partea practică în ceea ce priveşte întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico – financiare şi obţinerea balanţei de verificare, se va face utilizând aplicaţiile informatice.
Perioada: 27 martie – 28 aprilie 2017

Toate cursurile se desfăşoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiş din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Certificatele obţinute la absolvirea cursului au recunoaştere naţională şi internaţională şi sunt emise de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei. Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

IMPORTANT!
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Informații suplimentare și înscrieri la Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam. 110, tel. 0256/219173, 0724/604132, e-mail: amluca@cciat.ro anamaria.luca87@yahoo.ro si 0742/924344, e-mail: mmuresan@cciat.ro.

(P)

Citește și :