Declarația de la Porto a liderilor UE: Ne angajăm să susținem salarii echitabile, să luptăm împotriva sărăciei

51

Găzduit de președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene, Summitul Social a inclus două evenimente distincte: Conferința la nivel înalt pe teme sociale, cu participarea partenerilor sociali, și reuniunea informală a Consiliului European. Președintele României, Klaus Iohannis, a participat, în perioada 7-8 mai 2021, la Porto, în Republica Portugheză, la Summitul Social european, la reuniunea informală a Consiliului European, precum și la Summitul UE-India.

Discuțiile specifice din cadrul Conferinței la nivel înalt au fost structurate pe trei ateliere tematice – „Ocuparea și locurile de muncă”, „Competențe și inovare”, „Bunăstarea și protecția socială”, la acestea participând, pe lângă liderii europeni, și diverși parteneri sociali de la nivel UE.

Președintele Klaus Iohannis a susținut o intervenție în cadrul atelierului tematic „Competențe și Inovare”. Cu această ocazie, Președintele României a subliniat importanța unei educații de calitate, atât pentru persoanele tinere, cât și pentru persoanele adulte, deja active, evidențiind rolul acesteia în susținerea unei mai bune integrări pe piața muncii, precum și pentru dezvoltarea societății în ansamblu.

De asemenea, Președintele României a făcut referire la importanța unei corelări mai puternice a sistemului educațional cu nevoile pieței muncii, evocând necesitatea unor abordări flexibile care să faciliteze dobândirea de competențe și adaptarea la evoluțiile pieței muncii. În acest context, Președintele Klaus Iohannis a prezentat principalele coordonate ale proiectului „România Educată”, inițiativă strategică lansată la nivel național pentru reformarea și modernizarea sistemului educațional, și a evidențiat implicarea în acest proiect a unei game largi de actori instituționali și privați: școli, universități, asociații ale părinților, asociații ale studenților, sindicate și companii.

Președintele României a subliniat deopotrivă necesitatea asigurării unei complementarități între eforturile la nivel național și cele în plan european, în contextul în care educația trebuie văzută și în conexiune cu mobilitatea, inclusiv a forței de muncă, și funcționarea Pieței Unice. În privința sistemului național, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat obiectivul României pentru o educație de calitate și o mai bună integrare a cetățenilor pe piața muncii. Astfel, Președintele României a militat pentru mai multă flexibilitate între statele membre și o abordare comună, care să ofere tuturor persoanelor oportunitatea de a studia și de a munci acolo unde își doresc. Președintele Klaus Iohannis a mai arătat că îmbunătățirea competitivității UE în ansamblu este strâns legată de creșterea calității educației la nivel european.

Șefii de stat și de guvern au agreat Declarația de la Porto
Șefii de stat și de guvern au agreat Declarația de la Porto, document care stabilește agenda politicii sociale europene pentru perioada următoare. Declarația subliniază importanța unității și solidarității pentru definirea proiectului european, promovarea modelului social european, a coeziunii sociale și a prosperității în Uniune, precum și în combaterea efectelor crizei generate de pandemia de COVID-19. Pilonul European al Drepturilor Sociale este considerat un element fundamental al redresării post-criză, care trebuie să fie colectivă, incluzivă și coezivă.

În cadrul discuțiilor, Președintele României a apreciat importanța Planului de acțiune în orientarea demersurilor statelor membre pentru implementarea Pilonului social. Președintele Klaus Iohannis a amintit necesitatea asigurării coeziunii sociale și a convergenței economice în Uniune, subiecte corelate și relevante și în dezbaterea privind viitorul Europei. Totodată, Președintele României a subliniat relevanța obiectivelor în materie de ocupare a forței de muncă, promovare de competențe și reducere a sărăciei, cu luarea în considerare a realităților din statele membre. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat că, în acest context, devin prioritare măsurile privind crearea de locuri de muncă, dezvoltarea competențelor adaptate economiei moderne și tranziției verzi și digitale, inclusiv prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții, precum și asigurarea de investiții financiare pe măsura obiectivelor propuse.

Totodată, Președintele României a arătat că un element cheie pentru o Europă socială puternică este libera circulație a lucrătorilor. În context, Președintele Klaus Iohannis a reamintit rolul esențial al acestora în asigurarea unei Piețe Unice funcționale și a punctat necesitatea garantării unei mobilități juste a forței de muncă și a accesului nediscriminatoriu la protecție socială pentru lucrătorii mobili.

În cadrul reuniunii informale a Consiliului European, șefii de stat și de guvern au avut un nou schimb de opinii cu privire la coordonarea la nivel UE în contextul pandemiei de COVID-19, cu accent pe situația epidemiologică actuală și derularea campaniilor de vaccinare, inclusiv din perspectiva asigurării necesarului de vaccinuri și a comunicării publice. Au fost abordate în discuții și aspectele de interes privind instituirea certificatului digital, precum și sprijinul pentru statele terțe.

Discuții UE – India pe tema cooperării în combaterea pandemiei de COVID-19

Președintele României a reiterat apelul la consolidarea coordonării la nivelul Uniunii, arătând că imunizarea populației rămâne prioritară, context în care este importantă asigurarea necesarului de vaccinuri, eforturile Comisiei Europene în acest sens fiind pe deplin apreciate. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța unei campanii de informare publice eficiente care să contracareze acțiunile de dezinformare care riscă să sporească gradul de neîncredere în vaccinuri.

Președintele României a evidențiat importanța sprijinului acordat partenerilor estici și a celor din Balcanii de Vest, precum și statelor terțe în nevoie, un exemplu în acest sens fiind sprijinul acordat recent Indiei. În context, Președintele Klaus Iohannis a mai arătat că România continuă să acorde sprijin Republicii Moldova și Ucrainei, prin donarea de vaccinuri.

În marja Consiliului European informal s-a desfășurat, de asemenea, reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din statele membre UE cu India, în format hibrid, Premierul Indiei, Narendra Modi, participând prin videoconferință la reuniune. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării în combaterea pandemiei de COVID-19, cu precădere în contextul în care India se confruntă cu o situație epidemiologică pe plan intern fără precedent.

Liderii europeni și Premierul indian au agreat o Declarație comună, axată în principal pe aspecte legate de combaterea pandemiei de COVID-19 şi redresarea socio-economică durabilă și digitală, o Declarație privind stabilirea unui Parteneriat pentru Conectivitate, cu obiectivul îmbunătățirii conectivității în toate dimensiunile sale, prin promovarea unor proiecte de calitate, bazate pe principiile durabilității și condițiilor echitabile, precum și o serie de angajamente de cooperare sectorială în domeniile dezvoltării durabile, securității, digital și inteligenței artificiale.

Declarația de la Porto
1. Subliniem importanța unității și solidarității europene în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Aceste valori au caracterizat răspunsul cetățenilor europeni la această criză și se află, de asemenea, în centrul proiectului nostru comun și al modelului nostru social distinct. Mai mult ca niciodată, Europa trebuie să fie continentul coeziunii sociale și al prosperității. Ne reafirmăm angajamentul de a acționa în direcția unei Europe sociale.

2. De la începutul pandemiei de COVID-19, milioane de vieți, locuri de muncă și întreprinderi au fost protejate grație adoptării de măsuri rapide, vitale și cuprinzătoare la nivelul UE, precum și la nivel național.

3. Același spirit de unitate și solidaritate a inspirat acordul nostru istoric din iulie 2020 privind cadrul financiar multianual și efortul specific de redresare din cadrul Next Generation EU. În contextul accelerării tranziției verzi și a celei digitale, aceste investiții europene masive și reformele asociate lor vor plasa în mod ferm Uniunea și statele sale membre pe calea reformei în vederea unei redresări echitabile, durabile și reziliente. O redresare colectivă, favorabilă incluziunii, realizată în timp util și bazată pe coeziune va consolida competitivitatea, reziliența, dimensiunea socială și rolul Europei pe scena mondială.

4. Salutăm conferința la nivel înalt organizată de președinția portugheză în contextul Summitului social de la Porto și luăm act de rezultatele acesteia. Pilonul european al drepturilor sociale este un element fundamental al redresării. Punerea sa în aplicare va consolida eforturile Uniunii către o tranziție digitală, verde și echitabilă și va contribui la realizarea unei convergențe sociale și economice ascendente și la abordarea provocărilor demografice. Dimensiunea socială, dialogul social și implicarea activă a partenerilor sociali au constituit întotdeauna componente centrale ale unei economii sociale de piață cu grad ridicat de competitivitate. Angajamentul nostru privind unitatea și solidaritatea implică, de asemenea, asigurarea egalității de șanse pentru toți și a faptului că nimeni nu este lăsat în urmă.

5. Astfel cum s-a stabilit în Agenda strategică a UE 2019-2024, suntem hotărâți să consolidăm în continuare punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale la nivelul UE și la nivel național, ținând seama în mod corespunzător de competențele respective și de principiile subsidiarității și proporționalității. Planul de acțiune prezentat de Comisie la 4 martie 2021 oferă orientări utile pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv în domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor, al sănătății și al protecției sociale.

6. Salutăm noile obiective principale ale UE privind locurile de muncă, competențele și reducerea sărăciei, precum și tabloul de bord social revizuit propus în planul de acțiune, care vor contribui la monitorizarea progreselor înregistrate în direcția punerii în aplicare a principiilor pilonului social, ținând seama de diferitele circumstanțe naționale, și ca parte a cadrului de coordonare a politicilor în contextul semestrului european.

7. Pe măsură ce Europa se redresează treptat după pandemia de COVID-19, prioritatea va consta în trecerea de la protejarea locurilor de muncă la crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității acestora, întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv întreprinderile sociale) jucând un rol-cheie în acest scop. Punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale va fi esențială pentru a se asigura crearea de locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate pentru toți, în cadrul unei redresări favorabile incluziunii. În acest sens, ar trebui asigurat progresul activităților relevante cu sau fără caracter legislativ de la nivelul UE și al statelor membre.

8. Vom plasa educația și competențele în centrul acțiunii noastre politice. Tranziția verde și cea digitală vor oferi oportunități enorme pentru cetățenii europeni, dar și numeroase provocări, care vor necesita mai multe investiții în educație, formare profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, în perfecționare și în recalificare, astfel încât să se stimuleze tranziția profesională către sectoare în care cererea de forță de muncă este în creștere. În același timp, schimbările legate de digitalizare, de inteligența artificială, de telemuncă și de economia platformelor vor necesita o atenție deosebită în vederea consolidării drepturilor lucrătorilor, a sistemelor de securitate socială și a securității și sănătății în muncă.

9. Ne angajăm să reducem inegalitățile, să susținem salarii echitabile, să luptăm împotriva excluziunii sociale și a sărăciei, asumându-ne obiectivul de a combate sărăcia în rândul copiilor și de a contracara riscurile de excluziune pentru grupurile sociale deosebit de vulnerabile, cum ar fi șomerii de lungă durată, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele fără adăpost.

10. Vom intensifica eforturile de combatere a discriminării și vom depune eforturi active pentru a elimina disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și pensiile, precum și pentru a promova egalitatea și echitatea pentru fiecare individ din societatea noastră, în conformitate cu principiile fundamentale ale Uniunii Europene și cu principiul 2 al Pilonului european al drepturilor sociale.

11. Vom acorda prioritate acțiunilor de sprijinire a tinerilor, care au fost deosebit de afectați de criza provocată de pandemia de COVID-19. Aceasta a perturbat profund participarea lor pe piața muncii, precum și planurile lor de educație și formare. Tinerii reprezintă o sursă indispensabilă de dinamism, talent și creativitate pentru Europa. Trebuie să ne asigurăm că aceștia devin forța motrice a redresării verzi și digitale favorabile incluziunii, contribuind la construirea Europei viitorului, inclusiv prin utilizarea întregului potențial al programului Erasmus+ pentru a promova mobilitatea în întreaga Europă pentru toți studenții și ucenicii.

12. Subliniem importanța unei monitorizări atente, inclusiv la cel mai înalt nivel, a progreselor înregistrate în direcția punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și în vederea atingerii obiectivelor principale ale UE pentru 2030.

13. Salutăm, ca pe un nou succes al dialogului social european, faptul că partenerii sociali europeni au înaintat o propunere comună cu privire la un set alternativ de indicatori pentru măsurarea progresului economic, social și de mediu, care să vină în completarea PIB-ului ca măsură a bunăstării în vederea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii.
Sursa: Digi24

LĂSAȚI UN MESAJ